خپل شکایت درج کړۍ

وزارت شهرسازی و اراضی
+93 (0) 202928005
grievances.alasp@mudl.gov.af